תקנון - זוג כרטיסים במתנה -פסטיבל ראשון לציון ה-30

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "זוג כרטיסים למופעי – פסטיבל ראשון לציון ה-30"
ברוכים הבאים לפעילות  , אשר מנוהלת על ידי "היכל התרבות ראשון לציון" ובמסגרתה יתבקשו הגולשים ללחוץ לייק בעמוד "היכל התרבות ראשון לציון", ולפרסם תגובה לפוסט הפעילות הרלוונטי (להלן: "הפעילות").

הבהרה:
ההשתתפות בפעילות שלהלן מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה בעיון ובקפידה.
ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר פייסבוק (להלן "האתר"), לרבות בשימוש באפליקציות הנדרשות.
מובהר, כי חברת "פייסבוק" אינה צד לפעילות ואינה אחראית בכל דרך שהיא לעריכתה. חל איסור להפעיל בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.
בכל סתירה בין תנאי השימוש באתר לבין תקנון זה, תינתן עדיפות לתנאי לתקנון זה.

הגדרות:
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:
"הפרס":
זוג כרטיסים למופע ילדי בית העץ מארחים את מוש בן ארי – מופע בתאריך 6.10.17 בשעה 14:00
זוג כרטיסים למופע חיים משה מארח את דקלון וסגיב כהן – מופע בתאריך 7.10.17 בשעה 21:00

זוג כרטיסים למופע הראל סקעת מארח את זהבה בן – מופע בתאריך 9.10.17 בשעה 21:00
זוג כרטיסים למופע אריאל זילבר עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון – מופע בתאריך 10.10.17 בשעה 21:00


"תקופת הפעילות" : 25.09.2017 ועד 2.10.2017 .
"משתתף": מי שהינו בגיר הרשום כחבר/ה מן המניין באתר פייסבוק, הינו בעל דף פייסבוק והינו עומד בתנאי התקנון.
"זוכה" – גולש אחד שיעשה "לייק" לעמוד "היכל התרבות ראשון לציון" ופרסם תגובה לפוסט הפעילות הרלוונטי. סה''כ 4 זוכים.
"אתר הפעילות": פייסבוק לרבות דף הפייסבוק – היכל התרבות ראשון לציון.
"ספקית הפרס" – היכל התרבות, ראשון לציון.


הוראות כלליות
1.      תקנון זה ממצה ומסדיר את מערכת היחסים בינך כמשתתף/ת בפעילות לבין עירית ראשון לציון ו/או החברה העירונית, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. בהשתתפותך בפעילות הנך מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת כי קראת בעיון והבנת את כל האמור בתקנון זה וכי הנך מסכים/ה לכל האמור בו וכי הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון בגין ובקשר לכך. .
יובהר, למען הסר ספק, כי אם אינך מסכים/ה לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת להשתתף בפעילות, וכי בעצם השתתפותך הנך מאשר כי הנך מסכים לתקנון, מאשר כי הבנת את האמור בו, ומקבל/ת את תנאיו ועומד/ת  בכל הדרישות המנויות בו.
1.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
2.      מוסכם בזאת, כי האחריות הבלעדית להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת באתר חלה על המשתתף/ת בלבד.
3.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  הוראות התקנון לבין כל פרסום אחר בין בכתב ו/או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה ותחייב את המשתתפים.
4.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להיות הפוסקת הסופית והבלעדית  בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה אשר תתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לא ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
5.      מקום בו סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.


תקופת הפעילות:
1.      הפעילות תחל ביום 25.09.2017 או בסמוך לכך, ותסתיים ביום 2.10.2017 או בסמוך לכך. עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה ו/או להאריכה, ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 

תיאור הפעילות ואופן בחירת הזוכה:
1. בפעילות יתבקשו הגולשים ללחוץ לייק בעמוד "היכל התרבות ראשון לציון", ולהגיב לפוסט הפעילות הרלוונטי.
2. בסיום הפעילות, ייבחרו 4 זוכים סה"כ: זוכה אחד בזוג כרטיסים למופע ילדי בית העץ מארחים את מוש בן ארי – מופע בתאריך 6.10.17 בשעה 14:00, זוכה אחד בזוג כרטיסים למופע חיים משה מארח את דקלון וסגיב כהן – מופע בתאריך 7.10.17 בשעה 21:00, זוכה אחד בזוג כרטיסים למופע הראל סקעת מארח את זהבה בן – מופע בתאריך 9.10.17 בשעה 21:00 וזוכה אחד בזוג כרטיסים למופע אריאל זילבר עם התזמורת הסימפונית ראשון לציון – מופע בתאריך 10.10.17 בשעה 21:00.
3. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל.


הצהרות המשתתפ/ת:
1.      המשתתפ/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ידוע לו כי ייתכן ששמ/ה המלא, תמונת/ה, התוכן ששלח, זכייתו בפרס, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים לציבור, יפורסמו באתר, דף הפייסבוק ו/או כל מדיה תקשורתית ועיתונאית אחרת ו/או יצולמו ויפורסמו למטרות קידום ו/או יחסי ציבור של ראשון לציון. המשתתפ/ת מצהיר כי הינו מסכים לכל פרסום מכל סוג כאמור, וכי לא יהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "עורכת הפעילות" /או מי מטעמה בנוגע לשימוש בפרטיו המזהים והתכנים שהשתתפו בתחרות.
2.      המשתתפ/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הוא מעביר את כל זכויות היוצרים מכל סוג שהוא בתוכן שישלח ו/או נשלח לעורכת הפעילות וכי העלאת התוכן והעיצוב לאתר מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה לעורכת הפעילות לעשות שימוש מלא בתוכן וזאת לכל מטרה שהיא וכן לפרסמו באתר הפייסבוק ו/או לנהוג בו מנהג בעלים. המשתתפ/ת מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בכל פרסום אחר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות.
3.      המשתתף  מצהיר בזאת ומתחייב, כי ידוע לו שלא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השתתפות בהליך, וכי התמורה היחידה שתינתן במסגרת ההליך הוא הפרס. משתתף בהליך מצהיר, כי לא יבוא בדרישה לא בכסף ולא בשווה כסף לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין מסירת התוכן על זכויותיו הקנייניות כאמור ו/או העיצוב ו/או עבור פרסומו ו/או כל שימוש שתעשה זו עורכת הפעילות וזאת לכל מטרה שתמצא לנכון והינו מוותר על כל טענה כאמור, ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
4.      המשתתף בהליך מצהיר, כי ידוע לו שעורכת הפעילות אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא יהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.
5.      למען הסר ספק יובהר כי המשתתף נושא באופן אישי ובלעדי באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.
6.      מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוח לעורכת הפעילות כל תוכן ו/או עיצוב אשר עומד בניגוד לחוק הישראלי ו/או לכל דין לרבות לדין זר ולרבות התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב שולח צילום ובו זיהוי של קטין, שלא להעלות צילומו של הקטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או נתן הסכמתו למסירתו  ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעתו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
כל צילום ו/או יצירה אשר אין למשתתף בעלות על זכויות היוצרים שלה( לרבות הזכות הקניינית והמוסרית).
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה הוא את עורכת הפעילות, מיד עם דרישתה , וזאת בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת וללא הגבלת סכום.


הפרס והענקתו:
1.      הודעה בדבר זכייה בפרס תשלח בהודעה פרטית לזוכה.
2.      מובהר כי היה ולא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במשך 48 שעות ממועד בחירת צוות השופטים, עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשלול את זכאותו/ה ולבחור זוכה חדש. במקרה כזה יראו את המשתתפ/ת הזוכה כמי שוויתר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר למימוש הפרס ולהחלטת עורכת הפעילות.
3.      למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן את הליך בחירת הזוכה המפורט בסעיפים לעיל וכן את אופן מימוש הפרס.
4.      בכל מקרה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר לפרס ו/או אופן מימושו ו/או בקשר לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו כתוצאה ממימושו ו/או עקב הפעילות.
5.      מובהר, כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן למכירה ו/או המחאה ו/או החלפה ו/או העברה בכל דרך אחרת. הזוכה לא תהיה רשאית לדרוש ו/או לקבל שווי כספי או כל תחליף אחר במקום הפרס.
6.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל ו/או לשלול את מימוש הפרס ו/או לבטל את ההחלטה בדבר הזכייה בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
- חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של המשתתף שנבחר כזוכה.
או שימוש בשם אחר שאינו מזוהה כשמו האמתי של הזוכה, פרופיל פיקטיבי
- סירוב הזוכה למסירת פרטי ההתקשרות לעורכת הפעילות.
- סירוב הזוכה לאשר בחתימה את קבלת הפרס ו/או עמידתה בכל תנאי הפעילות ו/או
הסכמתה להוראות התקנון.
- הזוכה בפרס הוא אינו תושב ישראל.
- כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
- הפרת תקנון זה.


1.      יובהר כי המשתתפים אשר יפרו אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפו את עורכת הפעילות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם לה כתוצאה מהפרה זו מיד עם דרישתה וללא הגבלת סכום.


פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה
1.      עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, את שמו בצירוף תמונה שלו (תמונת הפרופיל מ"פייסבוק" או תמונה אחרת) בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון ללא הגבלת זמן ומועד, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
2.      מובהר, כי עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בפעילות, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של עורכת הפעילות.
3.      בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת /או הבלתי מסויגת לפרסום פרטיו ותמונתו כאמור לעיל, במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא כל תמורה בין בכסף ו/או בשווה כסף ו/או תמלוג כלשהו וללא הגבלת זמן, וכי הוא מוותר על כל טענה נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בהקשר זה ויהיה מושתק מלתבוע את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לאמור.


ביטול הפעילות
1.    עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות ו/או את הפעילות כולה בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת להשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעלות, תאריך הפעילות, תקופתה או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים, וכן את אופן חלוקת הפרס.


אחריות
1.      משתתף בפעילות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו פוטר את עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.


קניין רוחני
1.      כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות (כולל בטקסטים, צילומים, כיתוב נילווה, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך הפעילות) הנם רכושה הבלעדי של עורכת הפעילות.
2.      המשתתפ/ת מצהיר ומתחייב כי הינו מעביר את כל זכויות היוצרים והמבצעים והקניין הרוחני( לרבות זכות קיניינית והזכות המוסרית) בתוכן שיועלה לאתר וכי השימוש שתעשה בו עורכת הפעילות מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר ולנהוג בו מנהג בעלים. המשתתפ/ת מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יתכן ויהיו גלויים באתר ו/או בכל פרסום אחר וכי לא יהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מפעילת הפעילות.


דין, שיפוט והתיישנות
1.      הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה לפעילות הינה שישה  חודשים ממועד סיום תקופת הפעילות.
2.      למען הסר ספק יובהר עוד כי תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב פעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.


שינוי וביטול
1.      עורכת הפעילות רשאית לשנות את תנאי הפעילות ו/או תנאי ההשתתפות בפעילות והשינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו בעמוד הפייסבוק.
2.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל שלב, לרבות אם יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפות את היכולת מלהשתתף בפעילות.
הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.